De Hollebol, zoals dit pleintje aan het begin van de Nieuwstraat - later Burgwal - werd genoemd, omstreeks 1920. In het midden de nu afgebroken woonhuizen en links daarvan een opslagplaats, waar nu café "de Slock" staat. Rechts het algemene weeshuis en daarnaast het klompenwinkeltje van Dijksen.

De Hollebol en omgeving had enorme schade door de beschieting van Den Burg op 6 april 1945. De bebouwing aan de westkant werd grotendeels verwoest evenals de huizen aan de overzijde.  
De Hollebol
Bij het bombardement van Den Burg op 6 april 1945 werd de westzijde van toen nog  de "Nieuwstraat" ernstig getroffen. Vanaf de Parkstraat tot aan de Openbare School werd de aanwezige bebouwing grotendeels verwoest en moest worden afgebroken. Hierdoor kwamen flinke oppervlakten terrein beschikbaar die met de gebikte stenen van de afgebroken bebouwing werden ommuurd.

Vanuit de bevolking kwam onder leiding van dhr Michels, administrateur van het ziekenfonds, het initiatief om hier een speeltuin te vestigen. Er werd daartoe een vereniging opgericht onder leiding van voorzitter W. Vlas, die op de hoek Groeneplaats/Parkstraat een sigarenzaak runde. Op 2 juni 1951 vond onder grote belangstelling de opening van speeltuin "De Hollebol" plaats. De 8-jarige Ria Mosk knipte een lint door en burgemeester de Koning hield een mooie toespraak. Daarna werd met veel enthousiasme de speeltuin door de jeugd in gebruik genomen. Gezinnen konden ongeacht hun grootte voor 15 cent per week lid worden van de Vereniging De Hollebol. Ook het gezin Nauta (overburen) was lid en ik heb mij menig uurtje in de speeltuin vermaakt.
Speeltuin "De Hollebol"
Erg lang heeft de speeltuin niet bestaan. Kort na het
5 jarig jubileumfeest, dat in 1956 nog uitbundig werd gevierd, kwam de klad er in. De speeltuin werd geteisterd door toenemende vernielingen. Zelfs zo erg dat burgemeester de Koning in mei 1957 een lijstcollecte aankondigde om het herstel van de speeltoestellen te bekostigen. De burgemeester riep op deze royaal te steunen. Het mocht niet baten. De aanhoudende vernielingen en de aflatende belangstelling van ouders leidden tot de sluiting in het najaar van 1957.

Begin 1958 worden de laatste attributen verwijderd en is er een kale zandvlakte die in juni 1958 als parkeerterrein wordt ingericht en in gebruik genomen.
Op deze foto uit 1956 staat een schoolklas uit Den Hoorn op schoolreisje.
In april 1984 leidde dat tot de verhuizing naar het oude St. Jan aan de Molenstraat waar het dienstencentrum verder ging onder de nieuwe naam "De Buureton". Daarna werd het in 1965 opgezette noodgebouw afgebroken en het vrijgekomen terrein bij het Park gevoegd. Daarmee kreeg het Park aan de Burgwal zijn huidige begrenzing. De naam Hollebol verdween in de vergetelijkheid. Met de bouw van Cultuurcentrum "De Hollebol" werd de historische naam weer in ere hersteld.
Dienstencentrum "De Hollebol"
In november 1965 werd op het terrein een noodgebouw neergezet voor de Openbare Bibliotheek. De rest van het terrein werd bij het Park gevoegd. In 1976 verhuisde de bibliotheek naar de nieuwbouw aan de Drijverstraat.
Het gebouw werd toen in gebruik genomen als Dienstencentrum voor bejaarden "De Hollebol" zodat de naam tijdelijk terugkeerde. In 1982 kregen de plannen voor een meer permanente voorziening vorm onder leiding van het "Hollebolberaad".